• GDPR
 • Related Contact Application Form

Related Contact Application Form

SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

1. Başvuruya İlişkin Genel Esaslar

6698 Sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”)’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi (“İlgili Kişi”) olarak Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”)’ne başvurmak suretiyle aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
 • Kişisel verileriniz eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini istemek,
 • Kişisel verilerinizin Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini istemek,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda 5. ve 6. maddelerde sayılan işlemlerin bildirilmesini istemek,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Şirketimiz Kanun’un 13. Maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde cevaplandıracak ve cevabımız yazılı olarak veya elektronik ortam üzerinden tarafınıza ulaştırılacaktır.
 
İşbu başvuru formu, yapmış olduğunuz başvuru üzerine Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit etmek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirlemek ve başvurunuza doğru, eksiksiz ve süresi içinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Adınıza yapılmış yetkisiz ve izinsiz başvuruların önlenmesi, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde üçüncü kişilerle veri paylaşımının engellenmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlik ve yetki tespiti yapabilmek için Şirketimiz sizden ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutar. İşbu başvuru formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumlu tutulamayacaktır.
 

2. Başvuru Yöntemi 
Başvuru hakkınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği’nin 5. Maddesi gereğince; aşağıda belirtilen yöntemlerden biri aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz.

İlgili Kişi tarafından yapılacak başvurularda; başvuru esnasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuruda Yazılacak Bilgi

1.

Şahsen Başvuru (İlgili Kişi kimliğini kanıtlayan T.C. kimlik, ehliyet, pasaport gibi belgelerle birlikte bizzat gelerek başvurmalıdır.)

Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No: 8-13 34513 Esenyurt - Istanbul

Zarfın/Yazının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 

 

 

 

2.

Posta Yoluyla Başvuru (İlgili Kişi kimliğini kanıtlayan T.C. kimlik, ehliyet, pasaport gibi belgelerle birlikte başvurusunu göndermelidir)

Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No: 8-13 34513 Esenyurt - Istanbul

Zarfın/Yazının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 

 

 

 

3.

Noter aracılığı ile tebligat

Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No: 8-13 34513 Esenyurt - Istanbul

Tebligatın/Zarfın/Yazının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 

 

 

 

4.

“Güvenli Elektronik İmza” ile KEP üzerinden başvuru

sametkalip@hs01.kep.tr

E-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 

 

 

 

5.

İlgili Kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresi üzerinden başvuru

kvkk@samet.com.tr

E-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 

3. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz:

Adı ve Soyadı:

 

T.C. Kimlik Numarası:
 
(Diğer ülke vatandaşları için Pasaport Numarası)

 

Cep Telefonu Numarası:

 

E-posta Adresi:

 

Tebligata Esas Ev/İşyeri Adresi:

 
   

Şirketimiz ile İlişkiniz:
 
(Müşteri, Müşteri Adayı, Bayi, Kanal Ortağı, Tedarikçi, Çalışan, Çalışan Adayı, Eski Çalışan, Ziyaretçi,  Diğer – [lütfen açıklayınız])

 

Başvurunuza ilişkin cevabın gönderilmesini tercih ettiğiniz iletişim kanalını lütfen belirtiniz. Cevap e-posta adresime gönderilsin.  
 

Cevap ev/işyeri adresime gönderilsin.

 

4. Başvurunuza İlişkin Detaylı Bilgi

Kanun’un 11. Maddesinde sıralanan aşağıdaki haklarınızdan hangisi/hangileri hakkında Şirketimize başvuru yaptığınızı “Tercih” kolonunda işaretleyiniz:

 

 Konu

Tercih   

1  

Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu?

 

2

Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, işleme faaliyeti hakkında bilgi talep ediyorum.

 

3

Şirketiniz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacı ve faaliyetin işleme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını hakkında bilgi talep ediyorum.

 

4

Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu? Kişisel verilerim aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.

 

5

Kişisel verilerimin Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve düzeltilmesini talep ediyorum.
 
Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:
 • Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verilerinizin içeriği.
 • Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.

 

6

Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu nedenle kişisel verilerimin imha edilmesini talep ediyorum.
 
Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.

 

7

Kişisel verilerim Şirketiniz nezdinde eksik veya yanlış işleniyorsa kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum.
 
Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Şirketimize iletilmelidir:
 • Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verilerinizin içeriği.
 • Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.

 

8

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa bu durumun kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep ediyorum.
 
Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.

 

9

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.
 
Talep halinde uğradığınız zararı açıklayan bilgi/belge Şirketimize iletilmelidir.

 

 

 

Başvurunuzu hızlı bir şekilde cevaplayabilmemiz için kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça ve detaylı olarak yazmanızı rica ederiz. Varsa talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri de başvurunuza ekleyebilirsiniz. Şirketimiz içerisinde iletişime geçmiş olduğunuz birimler varsa bunları da belirtebilirsiniz:

 
        

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun  Kanun’un 13. Maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
 
İşbu başvuruda Şirketinize sağlamış olduğum bilgilerin ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

İlgili Kişi
Adı Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza: